Psykoterapia

Psykoterapia

Psy­ko­te­ra­pial­la tar­koi­te­taan asiak­kaan ja psy­ko­te­ra­peu­tin käy­miä kes­kus­te­lu­ja. Usein psy­ko­te­ra­pi­aan hakeu­du­taan sil­loin, kun elä­mäs­sä on tapah­tu­nut ikä­viä asioi­ta, jot­ka aiheut­ta­vat ihmi­sel­le ongel­mia ja kärsimystä.

Psy­ko­te­ra­pias­sa on tar­koi­tus löy­tää ja tul­la tie­toi­sek­si niis­tä aja­tus­ku­viois­ta, jot­ka ovat vahin­gol­li­sia niin itsel­le kuin toi­sil­le­kin. Tilal­le voi löy­tyä uusia ja raken­ta­vam­pia tapo­ja olla ja elää. Mikään ei kui­ten­kaan tapah­du het­kes­sä, vaan kyse voi olla pit­kä­ai­kai­ses­ta­kin muu­tos­pro­ses­sis­ta, jon­ka tera­pia mahdollistaa.

Psy­ko­te­ra­pi­aan voi­vat kui­ten­kin hakeu­tua kaik­ki, jot­ka koke­vat tar­vet­ta asioi­den käsit­te­lyyn ja poh­ti­mi­seen tur­val­li­ses­sa, luo­tet­ta­vas­sa ja vas­ta­vuo­roi­suu­teen perus­tu­vas­sa tera­pia­suh­tees­sa, ammat­ti­lai­sen kanssa.

Terapiaan voit osallistua joko kasvotusten tai etäyhteyden välityksellä. Kaikki terapiapalveluni ovat saatavilla myös etäterapiana.

Ota yhteyttä puhelimitse tai jätä viesti