Perheterapia

Perheterapia

Me kaik­ki syn­nym­me per­hee­seen ja kas­vam­me per­heis­sä, joi­den kokoon­pa­not voi­vat olla hyvin eri­lai­sia. Per­heen sisäl­lä opi­tut tavat, toi­min­ta­mal­lit ja vuo­ro­vai­ku­tus vai­kut­ta­vat jokai­seen per­heen­jä­se­neen. Täl­lä on suu­ri mer­ki­tys sii­nä, mil­lai­sik­si lap­set ja nuo­ret kas­va­vat, sekä sii­nä miten eri per­heen­jä­se­net itsen­sä kokevat.

Eri­lai­set elä­mään kuu­lu­vat tilan­teet ja krii­sit saat­ta­vat kui­ten­kin jär­kyt­tää per­heen raken­tei­ta ja suis­taa ne pois uomil­taan. Täl­löin on hyvä läh­teä hake­maan apua per­he­te­ra­pias­ta, jol­loin on mah­dol­lis­ta, että kaik­kien per­heen­jä­sen­ten elä­män­laa­tu paranee.

Terapiaan voit osallistua joko kasvotusten tai etäyhteyden välityksellä. Kaikki terapiapalveluni ovat saatavilla myös etäterapiana.

Ota yhteyttä puhelimitse tai jätä viesti