Psykoterapiapalvelut - eteenpäin

Terapiaa luotettavasti ammattilaisen kanssa

Pal­ve­lut

Työskentely pohjautuu aina luottamukselliseen suhteeseen asiakkaitteni kanssa, joita siis voivat olla pariskunnat, perheet ja yksilöt. Yhdessä voimme erilaisissa elämäntilanteissa löytää uusia mahdollisuuksia mennä elämässä eteenpäin.

Milloin psykoterapiaan?

Eläm­me elä­määm­me osa­na eri­lai­sia yhtei­sö­jä, kuten per­het­tä, pari­suh­det­ta, työ­paik­kaa, opis­ke­lu­paik­kaa jne. Meil­lä kai­kil­la on oman­lai­nen tiem­me, johon kuu­lu­vat niin ylä- kuin ala­mäet, sekä tasai­set tieosuudet.

Mat­kan­te­koom­me vai­kut­ta­vat monet eri asiat, jois­ta osa on meis­tä itses­täm­me nouse­via ja osa taas ulkoi­sis­ta teki­jöis­tä nouse­via. Jos­kus on hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään asioi­taan oma-aloit­tei­ses­ti, ja mones­ti eri­lai­set elä­män­ku­lut ja -tapah­tu­mat pysäyt­tä­vät mei­dät väki­sin­kin miet­ti­mään elä­mäm­me suuntaa.

Sil­loin psy­ko­te­ra­pia voi aut­taa sel­viä­mään omas­sa elä­mäs­sä eteen­päin ja löy­tä­mään ehkä vas­tauk­sia nii­hin asioi­hin, jot­ka sil­lä het­kel­lä ovat tär­kei­tä. Kos­ki­vat­pa ne sit­ten omaa kas­vua, pari­suh­det­ta tai per­heen asioi­ta laajemminkin.

Kuntoutuspsykoterapia - Kela.fi

Psykoterapiaan hakeutuvan opas

Palvelut

Yksilöterapia

Työnohjaus

Pariterapia ja Tunnekeskeinen pariterapia

Vanhemmuuden ohjaus

Perheterapia

Asiantuntijalausunto

In English

I also offer my ser­vices in english