Minusta

Minusta

Olen pit­kän uran ter­vey­den­hoi­toa­lal­la teh­nyt nai­nen. Ennen psy­ko­te­ra­peu­tik­si val­mis­tu­mis­ta­ni toi­min ter­vey­den­hoi­ta­ja­na lap­si­per­hei­den ja äitien paris­sa. Per­hei­den eri elä­män­ti­lan­teet ja vaih­tu­vat ilon, onnen sekä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­den ongel­mat ja haas­teet tuli­vat minul­le tutuik­si ihan ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la. Olen eri­kois­tu­nut psy­ko­te­ra­pias­sa pari- ja per­he­te­ra­pi­aan, johon minul­la on päte­vyy­den anta­va kou­lu­tus. Lisäk­si minul­la on ammat­tii­ni Val­vi­ran ja Kelan luvat.

Työs­ken­te­ly­ni poh­jau­tuu aina luot­ta­muk­sel­li­seen suh­tee­seen asiak­kait­te­ni kans­sa, joi­ta voi­vat olla paris­kun­nat, per­heet ja yksi­löt. Voim­me löy­tää yhdes­sä uusia mah­dol­li­suuk­sia men­nä eteen­päin eri­lai­sis­sa elämäntilanteissa.