Työnohjaus

Työnohjaus

Työ­noh­jaus on työyh­tei­sön, muun ryh­män, tai yksi­lön kans­sa tapah­tu­vaa tavoit­teel­lis­ta toi­min­taa, joka aut­taa työyh­tei­söä, orga­ni­saa­tio­ta ja sen työn­te­ki­jöi­tä. Työ­oh­jaus perus­tuu luot­ta­muk­seen, vapaa­eh­toi­suu­teen ja dia­lo­gi­suu­teen. Työ­noh­jauk­ses­sa on tar­koi­tus luo­da tur­val­li­nen tila puhua, poh­tia ja jakaa nii­tä asioi­ta , mit­kä vai­kut­ta­vat työn teke­mi­seen ja työs­tä nouse­viin haas­tei­siin. Työ­noh­jauk­ses­sa nii­hin voi­daan yhdes­sä etsiä rat­kai­su­ja ja löy­tää uusia mah­dol­li­suuk­sia. Tämä tapah­tuu nime­no­maa työ­hön liit­ty­vien toimintamallien/tapojen tar­kas­te­lu­na sekä tutkimisena.

Työ­noh­jaus lisää työn mie­lek­kyyt­tä, jak­sa­mis­ta ja jopa työyh­tei­sön orga­ni­saa­tion tulos­ta monen­lai­sil­la osa-alueil­la. Case-työ­noh­jaus taas tapah­tuu yksit­täis­ten työn­te­ki­jöi­den kans­sa, tai jos­kus ryh­mis­sä­kin. Usein täl­lai­seen työ­noh­jauk­seen osal­lis­tu­jat koos­tu­vat sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lo­jen työn­te­ki­jöis­tä, joil­le työ­noh­jaus on lakisääteistä.

 

Ota yhteyttä puhelimitse tai jätä viesti