Pariterapia

Pariterapia

Pari­suh­de on elä­män tär­keim­piä suh­tei­ta. Sii­hen vai­kut­ta­vat niin tie­toi­set kuin tie­dos­ta­mat­to­mat aja­tuk­sem­me, lap­suu­tem­me, toi­min­ta­ta­pam­me ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­tom­me. Pidän eri­tyi­ses­ti lausees­ta, joka kuu­luu näin: “Sie­lun­kump­pa­nia ei löy­de­tä, vaan sel­lai­sek­si kas­ve­taan.” Pari­suh­tees­sa kas­ve­taan sekä yksi­löi­nä että pari­na, ja par­haim­mil­laan se voi­kin tar­jo­ta tur­val­li­sen ja rakas­ta­van tilan kasvuun.

Rik­koon­tu­neet ja huo­nos­ti toi­mi­vat suh­teet aiheut­ta­vat pet­ty­mys­tä ja kär­si­mys­tä sekä pareil­le että per­heil­le. Pari­te­ra­pias­sa paris­kun­nat saa­vat mah­dol­li­suu­den tar­kas­tel­la suh­det­taan ulko­puo­li­sen ammat­ti­lai­sen kans­sa ja löy­tää sitä kaut­ta uusia tei­tä ja toi­min­ta­mal­le­ja pari­suh­teen­sa kehittämiseen.

Tunnekeskeinen pariterapia

Olen syven­tä­nyt pari­te­ra­pian opis­ke­lu­ja­ni tun­ne­kes­kei­seen pari­te­ra­pi­aan. Se poh­jau­tuu jo pit­kään vai­kut­ta­nee­seen kiin­ty­mys­suh­de­teo­ri­aan. Mal­li  on Kana­da­lai­sen Sue John­so­nin kehit­tä­mä ja se on tut­ki­muk­sis­sa havait­tu yhdek­si vai­kut­ta­vim­mis­ta pari­te­ra­pian muodoista.Olen tyy­ty­väi­nen voi­des­sa­ni käyt­tää sitä apua tar­vit­se­vien parie­ni kanssa.

Terapiaan voit osallistua joko kasvotusten tai etäyhteyden välityksellä. Kaikki terapiapalveluni ovat saatavilla myös etäterapiana.

Ota yhteyttä puhelimitse tai jätä viesti